TERYT-ADR

A A A

TERYT-ADR to uproszczona wersja krajowego rejestru urzędowego, służąca do kodowania adresów.

Baza TERYT-ADR przygotowana została do wyboru właściwych nazw jednostek podziału terytorialnego, miast, miejscowości wiejskich i ulic występujących w adresie wraz z ich identyfikatorami nadanymi w rejestrze TERYT.

Kierowano się przy tym następującymi zasadami:
Odnośnie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego TERC(wykaz jednostek podziału terytorialnego)
 • Każdej nazwie jednostki podziału terytorialnego towarzyszy zapisane w oddzielnym polu określenie danej jednostki wybrane spośród następujących: województwo, powiat, miasto na prawach powiatu, gmina miejska, gmina wiejska, miasto w gminie miejsko-wiejskiej, obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, dzielnica, delegatura. Wskazane jest istnienie pola z tą informacją w innych rejestrach i systemach.
 • W przypadku gminy miejsko-wiejskiej baza TERYT-ADR nie zawiera wiersza wskazującego całą gminę. Adresy muszą więc być przyporządkowane do miasta lub do obszaru wiejskiego.
 • W przypadku miast: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław baza TERYT-ADR nie zawiera wierszy odnoszących się do całego miasta jako jednostki szczebla gminnego. Kodowane adresy muszą być przyporządkowane do odpowiedniej dzielnicy lub delegatury. Jeśli dany rejestr nie dysponuje adresami w takim układzie, należy skorzystać z pełnej bazy TERYT krajowego rejestru urzędowego, w którym istnieje rekord odnoszący się do miasta jako całości.
Odnośnie systemu identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC(wykaz miejscowości)
 • Z bazy TERYT-ADR usunięto wiersze odnoszące się do wszystkich części miast, części dzielnic i delegatur.
 • Dla miast: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław usunięto pozycje określające miasto jako całość. Pozostawione są natomiast wiersze dla dzielnic i delegatur, z ich obowiązującymi identyfikatorami lecz zmienioną nazwą na nazwę miasta jako całości. W związku z tym, w tych miastach ważna jest właściwa kolejność działań: najpierw należy określić dzielnicę/delegaturę z systemu TERC, później przyporządkować odpowiednią pozycję z systemu SIMC.
 • Każdej miejscowości w oddzielnym polu przyporządkowany jest jej rodzaj. Ponieważ często w jednej gminie występują miejscowości o tej samej nazwie różniące się tylko rodzajem, konieczne jest stosowanie pola rodzaj w innych systemach i rejestrach.
 • W stosunku do adresów położonych na terenach wiejskich nie należy dodatkowo upraszczać słownika poprzez pomijanie integralnych części miejscowości. Wiele z nich ma własną numerację budynków prowadzoną od numeru 1, odrębną od numeracji nadanej we wsi podstawowej, tak więc nazwy tych części integralnych muszą wystąpić w adresach położonych w nich budynków.
Odnośnie katalogu ulic ULIC(wykaz ulic, aktualizowany codziennie)
 • Katalog ulic prezentuje nazwę danej ulicy w brzmieniu zgodnym z uchwałą rady gminy o jej nadaniu.
 • Każdej nazwie przyporządkowano cechę, czyli jedno z następujących określeń: ulica, aleja, plac, skwer, bulwar, rondo, park, rynek, szosa, droga, osiedle, ogród, wyspa, wybrzeże, inne.
 • W sytuacji, gdy pierwsze słowo nazwy podanej w pełnym brzmieniu pokrywa się z określeniem cechy danej pozycji – cecha zostaje usunięta. Pomija się również cechę sklasyfikowaną jako « inne ».
 • Ulice występujące w integralnej części miejscowości są również ujęte w miejscowości podstawowej, do której ta część integralna należy.

Użytkownicy we własnym zakresie dostosowują katalogi do swoich potrzeb.
Spójność katalogów (TERC, SIMC i ULIC) zapewnia wybór właściwego stanu obowiązywania dla każdego z nich, tzn. katalog ULIC na określony dzień jest spójny z katalogami SIMC i TERC na dzień ten sam, jeśli takie istnieją, lub najbliższy wcześniejszy. Przykład: katalog ULIC wg stanu na 03.10.2016 r. należy połączyć z katalogiem SIMC wg stanu na 01.01.2016 r. i katalogiem TERC wg stanu na 01.01.2016 r.