Aktualności

A A A

28.02.2024

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.02.2024 r. o godz. 9.00 zostały udostępnione uaktualnione zbiory z systemu identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC, zawierające zmiany na stan 01.01.2024 r. wynikające z:

  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. 2023 poz. 1472)
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2023 poz. 2799).
W poprzednio udostępnionych zbiorach zidentyfikowano błąd rodzaju miejscowości w gm. Baranów, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, który został skorygowany. W przypadku korzystania ze zbiorów sprzed wskazanego terminu rekomendowane jest powtórne ich pobranie.

04.01.2024

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2024 r. obowiązują zmiany w podziale terytorialnym kraju wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. 2023 poz 1472) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. 2022 poz. 1597).

Na podstawie w/w rozporządzeń z dniem 01.01.2024 r. powstały 34 nowe miasta oraz zmieniona została nazwa jednej gminy.

Ponadto z dniem 01.01.2024 r. weszły w życie zmiany dotyczące nazewnictwa i rodzajów miejscowości, wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2023 poz. 2799).

28.03.2023

Przekazywanie informacji z ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) do rejestru TERYT


Uprzejmie informujemy, że w celu realizacji wymagania określonego w §8 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2021 r. poz. 1368), tj. przekazywania z ewidencji do Głównego Urzędu Statystycznego, z wykorzystaniem usług sieciowych, nowych albo zmienionych danych ewidencji dotyczących ulic, placów i punktów adresowych, zostało przygotowane rozwiązanie pozwalające na odbiór tych danych.

Stanowi ono komponent usługi sieciowej TERYT ws1 (API TERYT) udostępniającej dane rejestru TERYT odbiorcom systemowym i indywidualnym. Szczegóły funkcjonowania usługi przeznaczonej dla gmin znajdują się w dokumencie „Instrukcja techniczna usługi TERYT ws1 - Dodatek dla urzędów gmin”, zamieszczonym na Portalu Informacyjnym GUS - Portal API, pod adresem https://api.stat.gov.pl/Home/TerytApi.

O dodatkowych kwestiach, związanych np. z procesem uwierzytelniania użytkowników w usłudze, gminy, w których kompetencjach pozostaje prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zostaną poinformowane bezpośrednio przez właściwy miejscowo urząd statystyczny.

Czytaj dalej
TERC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązuje od dnia 01.01.2024 r. i składa się z 2873 jednostek, w tym:
województwa16
powiaty380
gminy2477
Najkrótsza nazwa jednostki ma 3 znaki, a najdłuższa 23 znaki.

Najkrótsze nazwy (przykłady):
Buk (gmina miejsko-wiejska),
Buk (miasto),
Buk (obszar wiejski),
Ełk (gmina miejska),
Ełk (gmina wiejska).

Najdłuższe nazwy (przykłady):
czarnkowsko-trzcianecki (powiat),
Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska),
kędzierzyńsko-kozielski (powiat),
Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska),
Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska).

Niektóre nazwy gmin w Polsce występują wielokrotnie:
1 nazwa gminy: Osiek występuje czterokrotnie;
12 nazw gmin: Baranów, Bolesławiec, Brodnica, Brzeziny, Czarna, Dobra, Kolno, Lipno, Oleśnica, Poświętne, Sławno, Świdnica występuje trzykrotnie;
214 nazw gmin występuje dwukrotnie.
SIMC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny katalog miejscowości obowiązuje od dnia 01.01.2024 r. i zawiera informacje o 102190 miejscowościach.

Podział zbiorowości wg rodzaju przedstawia się następująco:
wieś
43488
część miejscowości
35154
część miasta
6798
osada
5732
przysiółek
4529
kolonia
3296
osada leśna
2111
miasto
1013
schronisko turystyczne
22
delegatura
19
dzielnica m.st. Warszawy
18
osiedle
10
Najkrótsza nazwa miejscowości ma 2 znaki, a najdłuższa 40 znaków.
Najkrótsze nazwy (przykłady):
Oś.
Najdłuższe nazwy (przykłady):
Wólka Sokołowska k. Wólki Niedźwiedzkiej.
Najczęściej występujące nazwy miejscowości:
Stara Wieś426
Podlesie337
Nowa Wieś314
Piaski268
Góra266
ULIC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny Centralny Katalog Ulic, stan na dzień 23.07.2024 r., zawiera informacje o 298656 ulicach w Polsce i 48657 nazw ulic w połączeniu z cechą, którym nadano unikalne identyfikatory zgodnie ze schematem:
{cecha} + {nazwa ulicy} = {unikalny identyfikator nazwy ulicy}.
Podział zbiorowości ulic wg cechy przedstawia się następująco:
ulica286014
rondo3488
plac2887
osiedle1621
skwer1530
inne1067
aleja900
park769
rynek207
bulwar88
droga50
ogród11
wybrzeże10
wyspa9
szosa5
Najkrótsza nazwa ulicy /bez cechy/ ma 1 znak, a najdłuższa 92 znaki.
Najkrótsze nazwy /bez cechy/:
1, 2, 3, 4, 5.
Najdłuższe nazwy /bez cechy/:
Rondo Arcybiskupa Generała Mirona Chodakowskiego Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, Skwer im. Żołnierzy AK Cichociemnych: rtm. Mariana Jureckiego i kpt. Andrzeja Świątkowskiego, Rondo im. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".