Ogólna charakterystyka systemów rejestru

A A A

SYSTEM IDENTYFIKATORÓW I NAZW JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO (TERC)

Zawartość systemu

System zawiera identyfikatory i nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju i jest zbudowany według hierarchicznej numeracji: województw, powiatów, gmin.

Budowa identyfikatora terytorialnego

Identyfikator terytorialny składa się z trzech członów – poszczególne człony są symbolami numerycznymi i oznaczają:
Człon I - dwucyfrowy symbol województwa nadany województwom ułożonym w kolejności alfabetycznej z liczb parzystych w przedziale liczb 02 - 98

Człon II - dwucyfrowy symbol powiatu nadany powiatom danego województwa, ułożonym w kolejności alfabetycznej, a następnie miastom na prawach powiatu, odpowiednio:
z liczb 01 - 60 - symbol powiatu,
z liczb 61 - 99 - symbol miasta na prawach powiatu,

Człon III - trzycyfrowy symbol gminy, w którym:
 • dwie pierwsze cyfry stanowią kolejne liczby w przedziale liczb 01 – 99, nadane gminom (dzielnicom, delegaturom) po ich ułożeniu w kolejności alfabetycznej w powiatach, począwszy od gmin miejskich, po nich w kolejności gminy wiejskie i miejsko-wiejskie,
 • trzecia cyfra stanowi symbol rodzaju jednostki i oznacza:
  • 1 – gmina miejska
  • 2 – gmina wiejska
  • 3 – gmina miejsko-wiejska
  • 4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej
  • 5 – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej
  • 8 – dzielnice m. st. Warszawy
  • 9 – delegatury w miastach: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław
Objaśnienia rodzaju niektórych jednostek objętych systemem:
 • gmina miejska oznacza gminę o statusie miasta,
 • gmina wiejska – na jej terenie znajdują się wyłącznie wsie,
 • gmina miejsko-wiejska to jednostka, na terenie której jedna z miejscowości ma status miasta, a pozostały teren tej gminy stanowi jej obszar wiejski,
 • dzielnica – jednostka pomocnicza w m. st. Warszawa (funkcjonująca na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy),
 • delegatura – dawna dzielnica w miastach: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław (o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych).


Wykaz identyfikatorów i nazw wszystkich jednostek podziału terytorialnego kraju stanowi Załącznik nr 1 do rozporządzenia dotyczącego rejestru TERYT.

Aktualizacja systemu

Aktualizacja identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego następuje na bieżąco, po każdej, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów zmianie w podziale terytorialnym kraju, dotyczącej: tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia oraz zmiany nazw województw, powiatów, gmin i miast, a także zmiany rodzaju gmin, zmiany przynależności gmin do powiatów i powiatów do województw.
Zmiany w podziale terytorialnym wprowadzane są z dniem 1 stycznia, niekiedy mogą mieć miejsce w ciągu roku (np. zmiany związane z nowym ustrojem m. st. Warszawy weszły w życie 27.10.2002 r.).
Wszelkie zmiany do systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego wprowadzane są w drodze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego i dotyczą treści Załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Podstawowe zasady aktualizacji systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego:
 • nowo utworzonym jednostkom podziału terytorialnego nadaje się pierwszy wolny symbol po ostatnim nadanym w ramach liczb przewidzianych dla danego szczebla podziału i rodzaju jednostki,
 • identyfikatory jednostek likwidowanych wyłącza się z systemu i nie mogą być one powtórnie użyte,
 • przeniesienie miasta lub gminy do innego powiatu oraz przeniesienie powiatu lub miasta na prawach powiatu do innego województwa wymaga zmiany identyfikatora,
 • zmiana rodzaju gminy powoduje zmianę identyfikatora w ostatniej cyfrze trzeciego członu,
 • zmiana nazwy i granic jednostki podziału terytorialnego nie powoduje zmiany identyfikatora.