Formy i zasady udostępniania

A A A

Rejestr terytorialny TERYT jest jawny. Dane z rejestru udostępniane są w Internecie oraz po złożeniu indywidualnego zamówienia w sposób opisany niżej.

Udostępnianie w Internecie

Za pośrednictwem strony internetowej GUS-u udostępniane są dane z systemów:
- TERC (system identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego),
- SIMC (system identyfikatorów i nazw miejscowości),
- ULIC (Centralny Katalog Ulic)
oraz część graficzna systemu BREC (system rejonów statystycznych i obwodów spisowych).

Dane te udostępniane są bezpłatnie wszystkim użytkownikom poprzez:
 1. Opcję Baza TERYT aplikacji eTERYT dedykowaną użytkownikom indywidualnym, oferującą następujące funkcjonalności:
 • wyszukiwanie danych wg zadanych kryteriów z możliwością tworzenia warunków złożonych,
 • przeglądanie danych,
 • pobieranie zbiorów pełnych (dane aktualne i historyczne) i zbiorów aktualizacyjnych,
 • eksport wyników wyszukiwania.

Dostępne dane: TERC, SIMC i ULIC.


 1. Usługę sieciową – TERYT ws1 dedykowaną użytkownikom systemowym (jednostkom administracji publicznej i podmiotom komercyjnym) i oferującą następujące funkcjonalności:
 • weryfikację danych adresowych do poziomu ulicy,
 • pobieranie określonego zakresu danych (np. listy województw, powiatów w województwie, gmin w powiecie),
 • pobieranie pełnych katalogów (dane aktualne i dane historyczne) oraz plików aktualizacyjnych.

Dostępne dane: TERC, SIMC i ULIC.
Informacje o usłudze sieciowej - patrz opcja: Usługa sieciowa – interfejsy API.


 1. Usługi INSPIRE – wyszukiwania, przeglądania, pobierania zbiorów danych BREC w części graficznej (granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych) poprzez podsystem usług INSPIRE. Udostępniane zbiory danych zostały przygotowane również w formacie ESRI Shapefile (dane od 2010 r.). Szczegółowe informacje dotyczące usług INSPIRE znajdują się w Portalu Geostatystycznym https://geo.stat.gov.pl/inspire.


Dane dostępne przez Internet udostępniane są w trzech wersjach:
 1. podstawowej – TERC, SIMC i ULIC,
 2. adresowej – uproszczona wersja rejestru TERYT obejmująca słowniki jednostek podziału terytorialnego (TERC), miejscowości (SIMC) i ulic (ULIC) przystosowane do kodowania adresów i opracowane na bazie katalogów w wersji podstawowej,
 3. statystycznej – dotyczy tylko danych z systemu SIMC – wersja podstawowa rozszerzona o informacje statystyczne (miejscowości statystyczne).

Dane mogą być pobierane jako:
 • pliki pełne – zbiory o zdefiniowanej strukturze, zawierające komplet danych z katalogów rejestru; format danych XML i CSV,
 • pliki aktualizacyjne – pliki różnicowe:
  • jednostkowe – obejmujące zmiany danych zaistniałe pomiędzy dwoma następującymi po sobie stanami katalogów (w tym stanami historycznymi),
  • skumulowane – obejmujące zakres zmian jakie nastąpiły pomiędzy datami zdefiniowanymi przez użytkownika (zagregowane pliki jednostkowe).

Uwaga! Dla danych udostępnianych z Centralnego Katalogu Ulic (wersja urzędowa i adresowa) przyjęto zasadę, zgodnie z którą jeśli na terenach wiejskich nazwy ulic występują w częściach integralnych miejscowości, wówczas prezentowane są podwójnie: w części integralnej, na terenie której są położone oraz w miejscowości podstawowej, do której należy część integralna. Taki sposób prezentacji ulic został zastosowany we wszystkich opcjach tj. w opcji: „Pobieranie”, „Wyszukiwanie” oraz „Przeglądanie” i odnosi się do plików pełnych oraz plików aktualizacyjnych.
Funkcjonalności dostępne dla poszczególnych wersji w opcji Baza TERYT:

FUNKCJONALNOŚĆ
przeglądanie wyszukiwanie pobieranie
pliki pełne pliki aktualizacyjne
zbiór
wersja podstawowa TAK TAK TAK TAK
wersja statystyczna - - TAK TAK
wersja adresowa - - TAK TAKFunkcjonalności dostępne dla poszczególnych wersji poprzez usługę TERYT ws1:

FUNKCJONALNOŚĆ
Weryfikacja
danych
adresowych
do poziomu
ulicy
wyszukiwanie pobieranie
pliki pełne pliki aktualizacyjne zakresu danych
zbiór
wersja podstawowa TAK TAK TAK TAK TAK
wersja statystyczna - - TAK TAK NIE
wersja adresowa TAK TAK TAK TAK TAKUdostępnianie NTS
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) bazuje na rejestrze TERYT jednak nie wchodzi w jego skład. Zbiór NTS dostępny jest jako rozszerzony zakres systemu TERC. Dane udostępniane są w opcji Baza TERYT oraz poprzez usługę sieciową TERYT ws1.

Uwaga! W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – Dz. U. z 2017 r. poz. 825 – od 1 stycznia 2018 r. podział na jednostki NTS został zniesiony. Dostępne w witrynie internetowej rejestru TERYT oraz usłudze sieciowej TERYT ws1 dane obejmują zbiory jednostek NTS dla okresu od 27.07.2000 r. do 01.01.2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS).
Więcej informacji na temat NTS i KTS znajduje się pod adresem: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/system-kts/


Udostępnianie na zamówienie

Opracowania zawierające dane z rejestru TERYT dotyczące systemów BREC (system rejonów statystycznych i obwodów spisowych) i NOBC (system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań) można uzyskać po złożeniu:
 • wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 29), w związku z art. 15 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 poz. 346 z późn. zm.)
 • pisemnego zamówienia, określając w zamówieniu w sposób możliwie przejrzysty zakres i stan poszukiwanych informacji.

Zamówienia i wnioski na dane NOBC i BREC w zależności od zasięgu i typu danych należy składać na adresy podane niżej:

 • zbiory danych opisowych BREC i NOBC o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim:
  Centrum Informatyki Statystycznej
  00-925 Warszawa
  al. Niepodległości 208
  tel. (22) 608-31-44, fax (22) 608-38-66
  e-mail: Sekretariat-CIS@stat.gov.pl
 • dane opisowe BREC i NOBC inne niż zbiory danych (np. standardowe raporty dostępne w formacie PDF) oraz dane BREC w części graficznej (granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych) o zasięgu wojewódzkim:
Za realizację zamówienia na dane z systemów BREC i NOBC złożonego przez odbiorców innych niż wskazani w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 poz. 443 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.), może być pobrana opłata uwzględniająca koszty przygotowania i przekazania informacji w sposób określony w zamówieniu (art. 17 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego , Dz. U. z 2019 r. poz. 1446, w związku z art. 49a ustawy o statystyce publicznej).